Aicinām ņemt vērā, ka cenas ir norādītas ar PVN. Ja preces pasūta uzņēmums vai organizācija, kas ir PVN maksātājs un ir norādījis savu PVN maksātāja numuru, tad rēķins tiks attiecīgi koriģēts un cenas tiks norādītas bez PVN.